B A C K
 Photo Name  
  Chan Fang-Shu , Associate Professor 2017.8. - Now
  Lin Chung-Gee , Professor 2014.8. - 2017.7.
  Pai Wen-Chang ,  Professor 2011.8. - 2014.7.
  Hsu Chin-Hsiung , Professor 2008.8. - 2011.7.
  Hung Ming-Chin , Professor 2005.8. - 2008.7.
  Chang Yi-Ping , Professor 2002.8. - 2005.7.
  Chiao Chih-Hua , Professor 1999.8. - 2002.7.
Juang Shing-Her , Associate Professor 1996.8. - 1999.7.
  Huang-Ma Shoo-Yin , Associate Professor 1990.8. - 1996.7.
  Hsieh Simon C. , Professor 1986.8. - 1990.7.
  Lin Ta-Feng , Professor 1984.8. - 1986.7.
  Tseng Hsien-Cheng , Professor 1983.7 - 1984.7.
  Lin Ta-Feng , Professor 1981.8. - 1983.7.
  Hsieh Simon C. , Professor 1974.8.-1981.7.
  Yang Hwai-Nien , Professor 1968.8. - 1974.7.